Metodologies globalitzades: aprenentatge per projectes i treball cooperatiu

77

SKU: N/D

Descripción

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin introduir-se en les metodologies globalitzades a través de les possibilitats que ens ofereix l’aprenentatge basat en projectes i el treball cooperatiu. A través dels diversos mòduls de treball, es dissenya i concreta un projecte que parteix de la pregunta guia fins a arribar al producte final: objectius, continguts, activitats d’aprenentatge, l’avaluació, etc.

També coneixerem els principis bàsics de l’aprenentatge cooperatiu, el rol de l’alumnat i dels docents així com diverses dinàmiques cooperatives per tal de programar activitats i seqüències didàctiques que potenciïn la interacció entre iguals. Ens endinsarem en el concepte del treball cooperatiu i analitzarem situacions quotidianes que duem a terme a l’aula per a determinar si es tracta de treball cooperatiu així com proposar diversos canvis en el seu desenvolupament per a acostar-nos al treball cooperatiu. Finalment es farà una proposta de treball cooperatiu contextualitzada en el grup classe on intervé el docent.

OBJECTIUS

1. Reflexionar sobre les pràctiques que es duen a terme a l’aula.
2. Explorar, conèixer i aplicar el treball per projectes i valorar el paper que juga en l’adquisició de les competències.
3. Analitzar les possibilitats del treball per projectes en relació amb l’assoliment dels continguts del currículum.
4. Iniciar-se en el disseny d’un projecte i impartir docència amb metodologies amb enfocament globalitzat.
5. Dissenyar continguts curriculars seguint la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes i integrar-hi les eines 2.0.
6. Fomentar la interacció amb altres docents per intercanviar punts de vista, experiències i bones pràctiques.
7. Conèixer el concepte de treball cooperatiu i les seves característiques: el paper dels docents i de l’alumnat en el treball cooperatiu.
8. Conèixer diferents estratègies cooperatives i la seva aplicació a l’aula.
9. Diferenciar entre el treball cooperatiu i els grups de treball i entendre el treball cooperatiu com a estratègia metodològica.
10. Dissenyar i programar activitats d’ensenyament – aprenentatge cooperatives.

CONTINGUTS

1. Les pràctiques educatives a l’aula
2. L’aprenentatge basat en projectes: conceptualització de la metodologia
3. Les competències en l’aprenentatge per projectes i exemples pràctics.
4. La docència partint de les metodologies amb enfocament globalitzat
5. El treball per projectes: seqüenciació i activitats d’aprenentatge
6. El disseny del projecte: pregunta guia i producte final
7. El disseny del projecte: sabers i competències
8. El paper de les eines 2.0 en l’aprenentatge per projectes
9. El treball coooperatiu: concepte i cooperació des del currículum
10. El treball en grups cooperatius vs grups de treball
11. Com aconseguir un bon funcionament dels grups de treball cooperatiu
12. Dinàmiques cooperatives: simples, específiques i complexes i estratègies per afavorir el treball en grup
13. L’avaluació en dinàmiques cooperatives.
14. Propostes de treball cooperatiu.
15. Les activitats: disseny i proposta amb eines 2.0

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades


ESTRUCTURA DEL CURS
El curs s’estructura en sis mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1
El treball per projectes: concepte
La metodologia tradicional vs noves metodologies de treball
Exemples de projectes aplicats a les aules

Mòdul 2
Com aconseguir un bon funcionament dels grups de treball cooperatiu.
Dinàmiques cooperatives: simples, específiques i complexes.
Estratègies per afavorir el treball en grup.

Mòdul 3
Definició del nostre projecte: pregunta guia, investigació, documentació i fonts d’informació.
Objectius del projecte
Sabers i relació amb el currículum

Mòdul 4
Eines 2.0
Les eines 2.0 en el nostre projecte
Seqüència d’activitats

Mòdul 5
L’avaluació en dinàmiques cooperatives.
Propostes de treball cooperatiu.
Disseny d’activitats cooperatives

Mòdul 6
L’avaluació del projecte
Instruments d’avaluació

EDICIONS
Durada de 6 setmanes
Edició 1: 12/9/2023 – 24/10/2023
Edició 2: 1/11/2023 al 14/12/2023
Edició 3: 8/1/2024 al 19/2/2024
Edició 4: 4/3/2024 al 15/4/2024
Edició 5: 6/5/2024 al 17/6/2024
Edició 6: 1/7/2024 al 12/8/2024